سخنی از بزرگان :

خود را مفید سازید که از حد انتظاری که دیگران از شما دارند فراتر بروید.__________ هنری وارد بیچر

Design By YASER BABAYAR - www.yaserbabayar.ir